Boek Nu
27 mei 2024
28 mei 2024
1
Book a stay

Wettelijke vermelding/ Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden – Your Nature

Individuele en groepsverblijven

 

Preambule

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV) regelen de contractuele relatie tussen Your Nature en Klanten die een huuraccommodatie reserveren op de website yournature.be, via het callcenter van Your Nature of aan de receptie van Your Nature. Zij vormen een essentieel onderdeel van het huurcontract. Daarom kan van deze voorwaarden slechts worden afgeweken indien Your Nature daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Bijgevolg kan de Klant zich op geen enkele wijze beroepen op de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, welke deze ook mogen zijn. Elke reservering door de Klant impliceert dat hij kennis heeft genomen van deze algemene huurvoorwaarden en ze uitdrukkelijk aanvaardt, zelfs als hij ze niet met de hand heeft ondertekend. Het feit dat Your Nature geen gebruik maakt van één of meer bepalingen van de AVV wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring. Deze AVV zijn van toepassing op alle Klanten. Wijzigingen in deze AVV kunnen in de toekomst door Your Nature worden aangebracht.

 

Algemeen

De AVV zijn samengesteld uit deze literaire verkoopvoorwaarden waarin de betalingsvoorwaarden zijn vastgelegd die er integraal deel van uitmaken. Wat de prijzen betreft, is elk ander document dan de AVV en in het bijzonder de website, catalogi, prospectussen, advertenties en mededelingen waarin een prijs wordt genoemd, slechts informatief en indicatief, waarbij de prijs voor elke Klant moet worden vastgesteld op basis van, met name, de reserveringsdata van het verblijf en het aantal personen dat aan het verblijf deelneemt. In geval van drukfouten of weglatingen op de website behoudt Your Nature zich het recht voor om elke materiële fout die in haar documenten zou zijn geslopen, te verbeteren. De illustraties, foto’s en video’s die op het reserveringsplatform van het etablissement worden gepresenteerd, zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto’s, video’s, grafieken en teksten die worden weergegeven ter illustratie van de gepresenteerde accommodatietypes een zo nauwkeurig mogelijk beeld geven van de diensten die worden aangeboden in het kader van het verblijf van de Klant, kunnen er niet-essentiële variaties optreden tussen wat zichtbaar was op de website van de site op het moment van de boeking en de details van de diensten die worden aangeboden aan het begin van het verblijf.

 

Diensten van derden

De elementen van de dienstverlening tijdens onze verblijven zijn bepaald in onze brochures en op onze website. Toeristische informatie met betrekking tot activiteiten die niet als onderdeel van het verblijf worden aangeboden, wordt als algemene informatie meegegeven. Voorbeeld: toeristische activiteiten in de omgeving, musea. Om de openingsdata van deze etablissementen te kennen en aanvullende informatie te verkrijgen, dient men zich tot de etablissementen zelf te wenden.

 

Reserveringen

Your Nature accepteert alleen reserveringen van personen van 18 jaar of ouder. De persoon die verantwoordelijk is voor de reservering moet 18 jaar of ouder zij. Alle correspondentie wordt aan de hoofdcontractant gericht. Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden niet in de accommodatie toegelaten. Your Nature behoudt zich het recht voor om een boeking op elk moment te weigeren, zonder reden op te geven. Your Nature zal de boeking binnen 10 dagen na ontvangst digitaal bevestigen en factureren. Als u niet over een e-mailadres beschikt, ontvangt u een bevestiging per post, samen met een factuur. U dient bij ontvangst van de bevestiging/factuur te controleren of de gegevens correct zijn. Eventuele onjuistheden of vermoedelijke onjuistheden moeten altijd schriftelijk worden gemeld, uiterlijk 10 dagen na de datum van de bevestiging/factuur en vóór aanvang van het verblijf. Als u binnen 10 dagen na de boeking geen bevestiging/factuur heeft ontvangen, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het platform waarbij u geboekt heeft. Om veiligheidsredenen mag het aantal personen dat voor een verblijf aankomt, niet groter zijn dan het aantal plaatsen in de toegewezen accommodatie en het aantal personen dat op het contract vermeld staat. De minimum huurperiode is 2 nachten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Uw speciale wensen (bijv. in de buurt van het zwembad, accommodatie in de schaduw…) moeten worden aangegeven op het moment van de reservering. Voorkeuren zullen zoveel mogelijk in aanmerking worden genomen, maar kunnen nooit worden gegarandeerd.

 

Wijze van betaling voor uw verblijf

U kunt uw verblijf betalen zoals u het zelf verkiest:

Via internet: met Visa, Eurocard/Mastercard

Bij ons Call Center: met Visa, Eurocard/Mastercard, Maestro, of per bankoverschrijving voor elke reservering van een verblijf dat meer dan tien dagen na de reserveringsaanvraag plaatsvindt.

Alle krediet- en debetkaarttransacties worden aangerekend op het ogenblik van de aankoop

 

Groepen – definitie en regels

Your Nature biedt preferentiële tarieven aan “groepsklanten” vanaf 20 betalende deelnemers. Een groep wordt geacht onder de AVV voor groepen te vallen indien deze een vakantie boekt die voor alle deelnemers op dezelfde datum begint en eindigt, indien de in de prijs inbegrepen diensten gemeenschappelijk zijn voor de hele groep, indien zij op hetzelfde tijdstip of onder hetzelfde dossiernummer wordt geboekt en indien één enkele factuur aan de groep wordt gefactureerd, ongeacht de vorm (vennootschap, vereniging, ondernemingsraad of eender welke groep met minstens 20 deelnemers), ongeacht of de groep al dan niet beroepsmatig optreedt. Reserveringen voor groepen kunnen worden gemaakt via ons Call Center per telefoon of e-mail. Er kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld, met name ten aanzien van het toezicht op en de onderlinge verhouding tussen de accommodaties. Het doel van het verblijf en de omvang van de groep kunnen in bepaalde gevallen leiden tot weigering van een groep.

 

Prijzen

De prijs varieert naargelang van de gekozen accommodatie en de periode (zie prijzen). De bedragen zijn vermeld in euro. BTW en het verbruik van water en elektriciteit zijn inbegrepen. Tenzij anders wordt vermeld, zijn aanvullende diensten (sport- of vrijetijdsactiviteiten, maaltijden, enz.) niet in de prijs inbegrepen. De volledige betaling van het verblijf maakt de reservering definitief.

Your Nature heeft het recht om op de reeds betaalde bedragen een bedrag in te houden dat overeenkomt met de annuleringskosten en de verzekeringskosten die nooit terugbetaald kunnen worden.

De huurprijs van elke accommodatie omvat het verbruik van water, gas en elektriciteit, de toegang tot de gemeenschappelijke ruimten (restaurant, zwembad, enz.), het klaarmaken van de kamers (lakens, handdoeken), alsook de schoonmaak aan het eind van het verblijf. Bedden zijn opgemaakt bij aankomst en handdoeken zijn aanwezig. Niet inbegrepen: de toeristenbelasting. De reizigers zijn verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de accommodatie. De plaatsen worden toegewezen in volgorde van inschrijving van de huurders. Alle verhuringen zijn nominatief en kunnen in geen geval worden overgedragen, tenzij met het schriftelijk akkoord van de beheerder.

 

Prijsverlagingen – Promotionele acties.

Indien u recht heeft op een prijsvermindering in het kader van een promotionele actie, dient u hiervan gebruik te maken bij de reservering. Zodra de bevestiging of de factuur is verzonden, kan de Klant geen aanspraak meer maken op enige vermindering. Prijsverlagingen of promotionele acties zijn niet cumuleerbaar, behalve indien de cumulatie uitdrukkelijk is vermeld.

Een verkort verblijf of een niet verbruikte dienst (inbegrepen in de pakketten, vermeld op de factuur of ter plaatse aangekocht) wordt niet terugbetaald. Bijvoorbeeld: elke onderbreking van het verblijf, niet-consumptie van catering- of vrijetijdsdiensten.

Verlenging van het verblijf: elke verlenging zal geschieden op basis van het geldende tarief (geen toepassing van promotietarieven of partnerkortingen).

 

Borgsom

Bij aankomst wordt een waarborg van 500€ gevraagd in de vorm van een afdruk van een kredietkaart. Deze opdruk is een preautorisatie, die niet leidt tot een debitering van uw rekening. Deze borgsom zal alleen aan het einde van uw verblijf worden gebruikt als er een vergoeding wordt ingehouden voor eventuele schade of als de diensten ter plaatse onbetaald blijven. Een eventueel gebruik van deze waarborg sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit als de uitgaven hoger zouden zijn dan het bedrag van deze waarborg.

 

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement hangt uit in elke accommodatie en is beschikbaar op yournature.be. Wij verzoeken u er nota van te nemen het te respecteren. De volgende punten zijn in het bijzonder van toepassing:

Roken: Onze accommodaties in binnenruimtes en onze etablissementen zijn rookvrij. Omdat het Resort een verloren natuurgebied is, hebben wij op verschillende plaatsen in de buurt van de accommodatie en de collectieve gebouwen rookruimtes ingericht.

Verkeer in het Resort: de toegang tot het Resort is verboden voor gemotoriseerde voertuigen, met uitzondering van elektrische fietsen of elektrische huurauto’s, inclusief privé-voertuigen van bewoners. De maximumsnelheid op de wegen van het resort is 10 km/u. Deze beperking is uiteraard niet van toepassing op de fiets- en mountainbikeroutes.

Elke inbreuk op het huishoudelijk reglement kan leiden tot uitzetting van het Domein zonder terugbetaling van de volledige of gedeeltelijke huurprijs.

 

Verantwoordelijkheden

Your Nature is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van alle verplichtingen die uit het contract voortvloeien.

Your Nature wordt evenwel geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid ontheven in gevallen waarin de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van de overeenkomst te wijten is hetzij aan de koper, hetzij aan een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde die geen verband houdt met de uitvoering van de diensten waarin de overeenkomst voorziet, hetzij aan een geval van overmacht.

Alle informatie betreffende de diensten en eventuele supplementen wordt vermeld in de beschrijving van de accommodatie op onze website en de mogelijke supplementen zijn daar ook vermeld. Indien deze kosten niet worden vermeld, betekent dit niet dat deze diensten gratis zijn.

In het geval van diensten geleverd door derden, is Your Nature niet aansprakelijk voor eventuele toeslagen of wijzigingen ter plaatse voor het gebruik van diensten van derden en het feit dat deze diensten altijd beschikbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor diensten in de omgeving, zoals musea, attracties, golfbanen, tennisbanen in open lucht, enz. De algemene informatie die door onze partners op onze website wordt verstrekt, is daarom slechts indicatief en kan niet als contractueel worden beschouwd. Reizigers zullen alleen van wijzigingen op de hoogte worden gebracht als Your Nature zelf op de hoogte is gebracht. Your Nature kan niet verantwoordelijk worden geacht voor eventuele wijzigingen.

Your Nature behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de structuur en de openingstijden van de gemeenschappelijke voorzieningen van het Resort. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor een domein tijdelijk te sluiten of geheel te verhuren aan een derde. In dit geval geven wij u de mogelijkheid uw verblijf kosteloos te annuleren, indien de sluiting of de verhuur van het domein aan een derde u niet toelaat van uw verblijf te genieten. Het is mogelijk dat er tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden aan het domein worden uitgevoerd, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding.

Your Nature behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata die rechtstreeks aan de Klant worden toegezonden. Deze wijzigingen en eventuele kennelijke drukfouten zullen vóór de reservering of uiterlijk op het moment van de reservering (via de bevestigingsfactuur) aan de Klant worden meegedeeld. Your Nature behoudt zich het recht voor de organisatie en de openingstijden van de parkfaciliteiten te wijzigen, met inbegrip van de gedeeltelijke of gehele sluiting van de faciliteiten, zonder dat de huurder recht heeft op enige vergoeding.

 

Verlies, diefstal, schade, incidenten

De verhuur in een toeristenverblijf valt niet onder de verantwoordelijkheid van hoteliers. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen in onze residenties, zowel in de accommodatie als op de parkings of in de gemeenschappelijke ruimten. Your Nature Resort heeft echter voor zijn Klanten een schadeverzekering afgesloten, die het risico van diefstal door inbraak in de appartementen dekt, onder voorbehoud van de waarborg en het eigen risico. Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij om zo nodig een verlenging van uw persoonlijke waarborgen te verkrijgen. De directie van Your Nature aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen tijdens of na een activiteit (sport, Kids Corner…), voor veroorzaakte of geleden schade aan op de parkeerplaats geparkeerde auto’s, voor mondeling of telefonisch verstrekte informatie, in geval van een technisch defect, of voor de sluiting of stopzetting van bepaalde faciliteiten of activiteiten.

 

Wijziging van het verblijf door de Klant

Elk wijzigingsverzoek wordt slechts binnen de grenzen van de beschikbaarheid aanvaard en dient per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per telefoon of e-mail aan Your Nature Resort te worden gericht. De datum waarop de wijziging (of annulering) van het verblijf bindend is voor de Klant, is de datum van verzending van de brief met ontvangstbevestiging, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt, of de datum van verzending van het telefoongesprek of de e-mail.

 

Annulering/wijziging/overdracht van de reservering door de gast

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van Koophandel beschikt de klant niet over het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 van het Wetboek van Koophandel voorziet voor niet-residentiële accommodatiediensten.

De Klant erkent dat Your Nature heeft aangeboden een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering van een niet-verzekerde reservering erkent de Klant dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid draagt en dat er geen vergoeding verschuldigd is.

Een annuleringsverzekering moet ten minste 48 uur voor de boekingsdatum worden afgesloten. De voorwaarden van de annuleringsverzekering zijn beschikbaar op yournature.be.

De klant kan het contract te allen tijde geheel of gedeeltelijk opzeggen. Als de klant het contract annuleert, moet hij Votre Nature de schade vergoeden die hij door de annulering heeft geleden. De bezoldiging wordt forfaitair als volgt vastgesteld (plus verzekeringspremies):

Annuleringsvoorwaarden :

Kosteloze annulering indien meer dan 30 dagen voor de datum van het verblijf.

In geval van annulering tussen 30 en 15 dagen voor de aankomstdatum wordt 50% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht. Bij annulering 15 dagen voor de aankomstdatum wordt 100% van het reserveringsbedrag in rekening gebracht.

De klant kan te allen tijde elk onderdeel van het contract wijzigen. Voor elke wijziging van de reservering wordt een vast bedrag van € 50,00 in rekening gebracht. Deze vergoeding wordt niet in rekening gebracht als u uw reservering wijzigt naar een langere periode of duurdere accommodatie.

Voor alle annuleringen bedraagt de minimumvergoeding € 50,00, ongeacht het percentage dat in de annuleringsvoorwaarden is bepaald. Deze vergoeding wordt niet in rekening gebracht als u een nieuwe reservering maakt voor een langere periode of een duurdere accommodatie. Elke annulering of wijziging moet aan Your Nature Resort worden meegedeeld per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per e-mail: reservations@yournature.be. De datum waarop de wijziging (of annulering) van het verblijf aan de Cliënt kan worden tegengeworpen, is de datum van verzending van de brief met ontvangstbevestiging, waarbij het poststempel of de datum van verzending van de e-mail als bewijs geldt.

Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op particuliere verkopen, last-minute verkopen of promoties en andere promoties die door andere partners worden verspreid.

 

No-show

In geval van niet verschijnen van de Klant (“no show”) op de aankomstsdatum van het geboekte verblijf, om welke reden dan ook, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling door het etablissement. Indien, zonder voorafgaande waarschuwing, de Klant het vakantieverblijf niet in gebruik neemt na 20.00 uur op de dag van aankomst, vervalt het recht op de reservering en is het verblijf opnieuw beschikbaar voor verhuur aan Your Nature.

 

Annulering/ Wijziging/ Overdracht van de reservering door YOUR NATURE

In geval van annulering door Your Nature zonder dat een gelijkwaardige alternatieve oplossing wordt voorgesteld, heeft u de mogelijkheid om ofwel uw verblijf kosteloos uit te stellen ofwel een onmiddellijke terugbetaling van het volledige betaalde bedrag te verkrijgen.

In geval van wijziging door Your Nature, wanneer vóór het vertrek de naleving van een van de essentiële elementen van het verblijf onmogelijk wordt gemaakt ten gevolge van een door Your Nature niet te voorziene gebeurtenis op de dag van de totstandkoming van het contract, ten gevolge van een derde buiten de levering van de in het contract voorziene diensten of ten gevolge van een geval van overmacht in de zin van de wet, zullen wij U hiervan onverwijld op de hoogte brengen via om het even welke weg.

U heeft dan de keuze om ofwel af te zien van de reis en/of het verblijf ofwel de wijziging die wij u voorstellen te aanvaarden. Your Nature zal u een aanbod doen (indien beschikbaar) van gelijkwaardige of hogere kwaliteit zonder dat u een toeslag hoeft te betalen. De gelijkwaardigheid moet worden beoordeeld aan de hand van objectieve criteria, zoals de ligging van de accommodatie, de inhoud, de indeling en de voorzieningen.

U moet ons binnen 72 uur nadat u op de hoogte bent gebracht van uw keuze op de hoogte brengen. De verzaking heeft de onmiddellijke terugbetaling van alle betaalde sommen tot gevolg, de aanvaarding heeft de onmiddellijke terugbetaling van het eventueel te veel betaalde bedrag tot gevolg.

De Klant heeft geen recht op terugbetaling of schadevergoeding indien de annulering plaatsvindt binnen 2 werkdagen na de bevestiging of indien de gedeeltelijke of gehele niet-uitvoering van het verblijf het gevolg is van overmacht.

 

Your Nature behoudt zich het recht voor om het contract te beëindigen, zonder opzegtermijn noch schadevergoeding:

– vóór de aanvang van het verblijf, indien de Klant zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden vermeld in de algemene huurvoorwaarden.

– tijdens het verblijf, indien de Klant zich niet houdt aan de onderhavige algemene huurvoorwaarden of het huishoudelijk reglement.

In beide gevallen is de Klant aan Your Nature de annuleringskosten verschuldigd die in deze algemene huurvoorwaarden worden vermeld.

Your Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diensten die u hebt afgenomen (bijv. vliegtickets, autohuur, veerboten, bussen, enz.).

 

Annulering wegens overmacht, waaronder de “gezondheidsclausule”

In geval van overmacht, waardoor het etablissement zijn verplichtingen uit hoofde van het contract niet of niet volledig kan nakomen, worden de verplichtingen van het etablissement automatisch opgeschort en kan het etablissement niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant voor niet-nakoming. Wanneer een dergelijke gebeurtenis buiten de inrichting om, die zowel onvoorzienbaar als onoverkomelijk is, zich voordoet, zal de inrichting de Klant een waardebon aanbieden die overeenkomt met de waarde van het oorspronkelijk geboekte verblijf, om op een latere datum te gebruiken ter vervanging van de niet-uitgevoerde dienst, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Indien uw reservering geheel of gedeeltelijk niet door kan gaan, omdat het Resort (geheel of gedeeltelijk) gesloten is of zal worden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Your Nature om te voldoen aan de richtlijnen en/of aanwijzingen van de plaatselijke overheid of betrokken instanties in het belang van de volksgezondheid, ontvangt u een kredietnota ter waarde van het voor de reservering betaalde bedrag. Deze tegoedbon is 14 maanden geldig en kan gebruikt worden als betaalmiddel voor een nieuwe boeking. Het aanbieden van een kredietnota in deze omstandigheden maakt deel uit van de overeenkomst tussen u en Your Nature en houdt geen wijziging van de overeenkomst in.

Overdracht van de reservering aan een derde

De Klant kan tot 10 dagen voor de contractuele aanvang van het verblijf de reservering overdragen aan een derde, onder voorbehoud van het voorafgaande akkoord van Your Nature.

Mensen met beperkte mobiliteit

Er is accommodatie beschikbaar die toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit. Dit staat vermeld in de beschrijvingen van onze brochures en op de website yournature.be. Sommige accommodaties zijn beter aangepast aan personen met een handicap of beperkte mobiliteit. In woningen zonder deze voorzieningen en in onze gemeenschappelijke ruimten kan hulp nodig zijn. Wij verzoeken mensen met beperkte mobiliteit ons zo gedetailleerd mogelijk te informeren over de eisen die aan de accommodatie worden gesteld, zodat wij kunnen aangeven of de gewenste accommodatie kan worden aanbevolen. Your Nature kan u alleen adviseren en is niet verantwoordelijk als de accommodatie niet geschikt is of niet voldoende is aangepast.

 

Check-in, aankomst van de Klant

Tenzij anders vermeld op het reserveringsformulier, zijn de aankomst van de Klant en de overhandiging van de toegangspolsbanden gepland tussen 17.00 en 20.00 uur op het adres dat op het reserveringsformulier is vermeld. Indien de Klant niet in staat is zich binnen deze uren bij de receptie aan te melden, ongeacht de omstandigheden (bijv. files, stakingen, enz.), dient hij/zij de verantwoordelijke van de receptie, waarvan de contactgegevens op de voucher vermeld staan, persoonlijk telefonisch te informeren en met hem/haar de procedure af te spreken die gevolgd moet worden voor de ontvangst van de toegangspolsbandjes. Elk probleem dat voortvloeit uit de niet-naleving van deze clausule valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kan niet worden vergoed. Tenzij anders vermeld op de voucher, is de Klant verplicht de accommodatie op de laatste dag van de huurperiode, voor 10 uur ’s ochtends te verlaten. Elk laattijdig vertrek dat organisatorische problemen veroorzaakt kan het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding die door Your Nature wordt bepaald in functie van de geleden schade.

 

Verplichtingen van de Klant

De Klant aanvaardt en verbindt zich ertoe de accommodatie en de uitrusting met de nodige zorg te gebruiken. De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde goed, de bijgebouwen en de omgeving te respecteren. Hij is verantwoordelijk voor alle schade en overlast (inclusief lawaai) veroorzaakt door zijn gasten en door de personen of dieren die hij onder zijn hoede heeft. Om veiligheidsredenen is het verboden tenten te plaatsen in de buurt van de gehuurde accommodatie.

Wanneer u aankomt, kunt u vanaf 12 uur gebruik maken van alle faciliteiten van het domein, tenzij het domein tijdelijke gesloten wordt voor uw verblijf. Your Nature zal niet verplicht zijn u op enigerlei wijze schadeloos te stellen. De accommodatie is toegankelijk vanaf 17.00 uur op de dag van aankomst. Op de dag van uw vertrek dient u de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten om de schoonmaak mogelijk te maken. U kunt echter wel de hele dag nog gebruik maken van alle faciliteiten van het domein, tenzij er een tijdelijke sluiting van het domein plaatsvindt na uw verblijf.

Aan het einde van uw verblijf dient u de vaat te doen, de keuken en de koelkast schoon te maken, het servies bij vertrek in de kasten op te bergen en de vuilnisbakken op de aangegeven plaats te zetten. Wij behouden ons het recht voor om bij niet-naleving van deze regels een forfaitair bedrag op de waarborg in te houden. Your Nature biedt een optioneel schoonmaakpakket aan voor keuken en huishoudelijk afval wanneer u uw verblijf boekt. Dit pakket maakt voor bepaalde aanbiedingen integraal deel uit van de boeking.

Als het noodzakelijk is dat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, moet u toestaan dat deze werkzaamheden in de accommodatie of andere faciliteiten tijdens uw verblijf worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

Specifieke verplichting voor Wi-Fi en internet

De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van het internet in overeenstemming met de informatiefolders en/of interne instructies, alsook voor de hardware en software, de configuratie, randapparatuur en verbindingen die hiervoor nodig zijn, alsook voor het nemen van maatregelen ter bescherming van de computer of het besturingssysteem. Your Nature is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan bij het gebruik van een internetverbinding of in geval van netwerkstoringen. De huurder/bewoner en de personen die hem vergezellen, verbinden zich ertoe zich bij het gebruik van internet verantwoordelijk en gewetensvol te gedragen als internetgebruikers en verbinden zich ertoe de geldende wetten na te leven. In het bijzonder zullen zij zich onthouden van elk gedrag dat andere internetgebruikers zou kunnen storen of Your Nature op enigerlei wijze zou kunnen schaden. De huurder en de personen die hem/haar vergezellen zullen zich onthouden van het bezoeken van websites die onwettig zijn of die de reputatie van Your Nature als aanbieder van accommodatie en/of kampeerterreinen kunnen schaden. Indien de huurder/bewoner of degenen die hem vergezellen, constateren of vermoeden dat deze schade toebrengen aan derden en/of misbruik maken van het internet, heeft Your Nature het recht zonder enige waarschuwing de toegang tot het internet geheel of gedeeltelijk te blokkeren.

 

Huisdieren

 

Wij staan de reservering toe van specifieke accommodatie in een bepaald aantal dat de aanwezigheid van huisdieren accepteert. (alleen voor katten en honden tot 25 kg)

Voor de veiligheid van onze dierenvrienden en om een goed samenleven met alle andere bewoners te garanderen, zijn huisdieren welkom in de volgende soorten accommodaties:

De Lodge
The Leaf
The Leaf Aangepaste accommodatie
The Leaf – 3 slaapkamers

Deze optie moet worden bevestigd wanneer u online boekt of wanneer u ons callcenter belt.

Aangezien dit extra schoonmaakwerk met zich meebrengt, wordt een toeslag van €35 per dag per accommodatie en per huisdier gevraagd.

Dieren die als gevaarlijk worden beschouwd en/of dieren die niet als huisdieren worden beschouwd, worden niet aanvaard. Huisdieren zijn toegelaten, onder voorbehoud van de elementaire regels van hygiëne, veterinaire bepalingen (vaccinatieboekje dat up-to-date is…) en het reglement van Your Nature, mits betaling van het supplement op het moment van de reservering. Wij vestigen de aandacht van de gezinnen op het risico dat hen de toegang tot de inrichting wordt ontzegd indien deze regels niet worden nageleefd. U dient ons op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van uw huisdieren bij het reserveren en wanneer u aankomt op het domein. Huisdieren zijn niet toegestaan in de centrale voorzieningen, meren, zwembaden, overdekte gemeenschappelijke voorzieningen, overdekte restaurants zowel binnen als buiten, en in bepaalde accommodaties. Uw huisdier mag geen parasieten hebben. Uw hond moet buiten uw accommodatie verplicht aan de leiband worden gehouden.

Huisdieren moeten buiten de accommodatie aan de leiband worden gehouden. Eigenaars van huisdieren dienen zich te houden aan de instructies op het terrein en mogen de andere gasten van het park niet te storen. De huurder is verplicht zijn eigen hondenbed mee te brengen en zijn hond of kat vlooiendruppels of -pillen te geven of ze met een halsband tegen insecten uit te rusten. Voor het vervoer van dieren van de ene lidstaat naar de andere is een paspoort voor gezelschapsdieren volgens het Europese model verplicht. Vaccinatie tegen hondsdolheid en identificatie door middel van een microchip of tatoeage zijn ook verplicht. De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige reisdocumenten voor de bestemming.

 

Klachten

Elke klacht na uw verblijf kan per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden gestuurd naar ons postadres of per e-mail naar het volgende adres: hospitality@yournature.be.

 

Toepasselijk recht – bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden en alle niet-contractuele verbintenissen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

Alle geschillen en betwistingen tussen de partijen, met inbegrip van betwistingen inzake niet-contractuele verbintenissen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, zullen uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

In geval van tegenstrijdigheid of verschil in interpretatie tussen de Engelse, de Franse en de Nederlandse versie van deze voorwaarden, heeft de Franse versie voorrang.

Wettelijke mededelingen:

De gebruikers van de website www.yournature.be worden op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze mededelingen en het toezicht ervan:

Eigenaar: Your Nature – SA – 1 Chemin du Bois de Fouage  – 7640 Antoing (België)

BTW : BE 673.885.130

Ondernemingsnummer: 673.885.130

Verantwoordelijk voor publicatie: Your Nature SA.

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: D-EDGE (Frankrijk)

Host: WPEngine (Londen)

Contactgegevens: 00 32 (0)69 31 31 31 ; info@yournature.be

De gebruiksvoorwaarden vindt u hier, net zoals het privacy- en cookiebeleid van de site yournature-immo.be en het privacy- en cookiebeleid van de site yournature.be.

PRIVACY- EN COOKIEGEBRUIKSBELEID

De website yournature.be is een initiatief van de NV Your Nature, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het place Bara 19, 7640 Antoing (België) en waarvan het ondernemingsnummer 673.885.130 is (“wij“).

Elke gebruiker of bezoeker van de website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u“) verstrekt persoonsgegevens wanneer hij de website bezoekt en/of gebruikt, zoals hieronder uiteengezet. Wij treden dus op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via de website worden verzameld en streven er in die hoedanigheid naar om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “GDPR“) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Wij treden op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet en geven ze ook niet door.

Met uitzondering van de host van de website, heeft geen enkele derde partij toegang tot uw persoonsgegevens.

Wij maken ook gebruik van onderaannemers om websitestatistieken te verzamelen en aan ons te verstrekken en om uw surfervaring op de website te volgen.

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen verlenen en om de overeenkomst die wij met u hebben (of zullen hebben) uit te voeren, om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen, om onze Klanten te beheren (met inbegrip van het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken), om u commerciële of niet-commerciële mededelingen te sturen, met inbegrip van direct marketing, om u toegang te verlenen tot de website en om u een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, zowel op de website als bij de voorbereiding en het verloop van uw verblijf in ons resort, en voor andere doeleinden die in overeenstemming zijn met de in deze paragraaf beschreven doeleinden. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Contractuele noodzaak. Wij verwerken uw persoonsgegevens primair omdat dit noodzakelijk is voor de voorbereiding en/of uitvoering van een met u gesloten of te sluiten overeenkomst.

Dit is het geval wanneer wij uw persoons- en bankgegevens verkrijgen om u onze diensten aan te bieden en om de overeenkomst die wij met u hebben (zullen) hebben, uit te voeren.

Gewettigde belangen. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook met het oog op onze legitieme belangen, bestaande in de ontwikkeling en promotie van ons bedrijf en de Website en de verbetering van onze diensten.

Dit is het geval wanneer wij uw persoonsgegevens verkrijgen om u te informeren of om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

Uw toestemming. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Dit is het geval wanneer wij u marketingcommunicatie willen sturen (met inbegrip van Klantenwerving), en wanneer wij bepaalde cookies gebruiken (zie punt 8).

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden enerzijds via u verzameld (bijv. wanneer u een bestelling plaatst, een profiel aanmaakt of online formulieren invult) en anderzijds via verschillende technische middelen die door de Website worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om mogelijke technische fouten op de Website op te sporen (bijv. cookies – zie punt 8).

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens: identificatiegegevens (naam, voornaam), contactgegevens (adres, telefoon, e-mail), betalingsgegevens (waaronder uw rekening- of creditcardnummer), contractgegevens (gegevens over reserveringen en aankopen, mate van tevredenheid), IP-adres, tijdstip van raadpleging van de Website, waarschijnlijke plaats van raadpleging, gegevens met betrekking tot het gebruikte apparaat, andere telecommunicatiegegevens, route die is afgelegd om de site te raadplegen.

Worden mijn gegevens buiten de EU verwerkt?

In het algemeen worden uw gegevens verwerkt binnen de EU.

De website wordt echter gehost in het Verenigd Koninkrijk. Momenteel wordt het Verenigd Koninkrijk nog steeds geacht deel uit te maken van de EU wat de overdracht van persoonsgegevens betreft. Zelfs wanneer dit niet langer het geval is, zullen wij ervoor zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens door het hostingbedrijf onderworpen is aan passende garanties om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen hebt over de internationale overdracht van uw gegevens, kunt u contact opnemen met info@yournature.be.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en veroorzaken geen schade. Cookies besparen u dat u gegevens meerdere malen moet invoeren, en helpen ons om bijzonder populaire onderdelen van ons online-aanbod te identificeren. Dit stelt ons onder meer in staat de inhoud van onze websites aan uw specifieke behoeften aan te passen.

De wet staat ons toe cookies op uw apparaat op te slaan indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming vereist. Sommige cookies kunnen worden geplaatst door diensten van derden die op onze webpagina’s verschijnen. Indien dit het geval is, gelieve het toepasselijke privacy-beleid te lezen, dat niet onder onze controle of verantwoordelijkheid valt.

Wij gebruiken cookies om het verkeer op onze Website te analyseren.

Wij gebruiken alleen noodzakelijke cookies en statistische cookies op onze Website.

Noodzakelijke cookies helpen de Website nuttiger te maken door basisfunctionaliteiten mogelijk te maken, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website. Zonder deze cookies zal de Website niet naar behoren functioneren. Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers hun site gebruiken door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze Website. U kunt de helpfuncties van uw internetbrowser raadplegen om na te gaan hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Wat zijn mijn rechten?

U kunt een aantal rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens, voor zover u op grond van de toepasselijke wetgeving over dergelijke rechten beschikt.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@yournature.be met een bewijs van uw identiteit. Wij zullen in beginsel binnen een maand op dergelijke verzoeken reageren, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

U kunt ook contact opnemen met of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Persstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt gerechtvaardigd door ons rechtmatig belang, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (direct marketing). Dit recht van bezwaar kan worden uitgeoefend door te klikken op de hyperlink onderaan elke directe communicatie voor prospectiedoeleinden.

Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Recht van toegang

U hebt recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op een kopie van die gegevens. U hebt ook recht op bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de doeleinden van die verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, enz.

Recht op rechtzetting

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op het wissen van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien en voor zover

– uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;

– er is niet langer een rechtsgrondslag voor de verwerking;

– u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die wij wensen uit te voeren, of u bezwaar maakt tegen de verwerking voor klantenwervingsdoeleinden;

– uw persoonsgegevens op onwettige wijze zijn verwerkt; of

– uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die ons is opgelegd.

 

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en voor zover:

– u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren;

– de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;

– Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor het beoogde doel, maar u hebt ze nodig voor gerechtelijke procedures;

– u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.

In geval van een verwerkingsbeperking kunnen wij de gegevens toch bewaren.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) worden verwerkt als gevolg van het verkrijgen van uw toestemming, of omdat zij noodzakelijk zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van een met u gesloten of te sluiten overeenkomst, (ii) door u zijn verstrekt, en (iii) door middel van geautomatiseerde processen worden verwerkt, hebt u het recht dat wij deze gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine-leesbare vorm aan u verstrekken, en dat wij deze gegevens aan een vergelijkbare leverancier overdragen of rechtstreeks laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en aanpassingen in dit reglement aan te brengen. Wij zullen u in voorkomend geval bij uw volgende bezoek op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen. Het is ook uw verantwoordelijkheid om dit reglement regelmatig te raadplegen.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op een verwerking waarvoor wij uw toestemming hebben verkregen, zullen wij ervoor zorgen dat wij bevestiging van uw toestemming vragen voordat wij doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Contact

Indien u vragen hebt, uw rechten wenst uit te oefenen of andere informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of namens ons, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@yournature.be.